ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2555

ID_NO PNAME NAME PRG_TNAME SGRADE1 GRAD_TNAME FACULTY
50181400101 นางสาว กาญจนา   เรือนสิงห์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400102 นางสาว ปธิตา   ธาดาศุภลักษณ์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400103 นางสาว จตุพร   ติ๊บปาละ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400104 นางสาว จันทนิภา   ลุงทา คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400108 นางสาว นิภา   ต้นโชค คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400109 นางสาว นุชนาฏ   คะปุกคำ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400110 นางสาว เนตรชนก   อติชาต คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400112 นางสาว บุษบา   บ่มผิว คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400113 นางสาว ชนิดาภา   คชสินธ์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400115 นางสาว ปรารถนา   มาสม คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400116 นางสาว ปิยะทิพย์   ค้างจันทร์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400117 นางสาว ปุณยาพร   ฐิติสุทธิ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400118 นางสาว พรนิภา   เดชศึกศักดิ์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400119 นางสาว พิทยาภรณ์   วงค์เทพ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400120 นางสาว พิมพร   วงศ์จันทร์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400123 นาย ภาคภูมิ   ทองลาด คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400124 นาย ยุทธนา   เทพอาวุธ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400125 นางสาว รัฐติยา   พุทธิมา คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400126 นางสาว ราตรี   สิริสว่างกุล คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400127 นางสาว รุ่งทิวา   จิตรประนอม คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400128 นางสาว รุ่งนภา   มุ่งเมิน คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400129 นางสาว วรางคณา   สุริลาวงค์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400130 นางสาว วิจิตรา   จิตต์ถือ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400131 นางสาว วิภารัตน์   คำอ้าย คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400132 นางสาว ศศิธร   ประยูร คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400134 นางสาว ศิริกัญญา   แก้วจีโน คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400135 นางสาว ศิริพร   คำวรัตน์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400136 นางสาว สาวิตรี   โชคดี คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400137 นางสาว สุภาพร   ทิพเนตรบังอร คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400138 นางสาว สุภาภรณ์   บุญเรือง คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400140 นางสาว พิมพ์ภัทรา  อภิรัตน์ชานนท์ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400141 นาย สรวิศิษฏ์    ไชยมูลเงิน คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400143 นางสาว อมรรัตน์   สันทะนะ คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400146 นางสาว อัญชนา   คำน้อย คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400147 นาย อานนท์   แข็งแรง คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181400148 นางสาว อินทิรา   ยาสมุทร คณิตศาสตร์ คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520101 นางสาว กรรณิการ์   เถิงจ่าง วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520102 นางสาว เกศรินทร์   มีเกศ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520103 นางสาว จารุวรรณ   นนทมาลย์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520104 นางสาว จีรพรรณ   ใจหน้อย วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520105 นางสาว ณัฐนรี   นุราช วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520106 นางสาว ณิชกานต์   กันยะมี วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520107 นางสาว ปราณี   ไชยาโส วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520108 นางสาว ปรียารัตน์   เป็งขวัญ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520109 นางสาว เปรมมิการ์    แสนขัติ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520110 นางสาว มนฑิตา   ก่อเกียรตินิมิตร วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520112 นาย อนุรักษ์   สมคำ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181520114 นาย อภิรุณ   คำตั๋น วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510101 นางสาว กรรณิการ์   บำรุงรัตน์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510102 นางสาว กัลยารัตน์   หลอมวันดี วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510103 นาย ณัฐพงษ์   แปลกปลาด วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510104 นางสาว ดวงพร   อินทร์แพรง วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510105 นางสาว ธนารัตน์   เต็มใจ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510106 นาย นรินทร์   ปันจา วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510107 นางสาว นารีรัตน์   คิดงาม วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510108 นางสาว พรรณทิพย์   ชุ่มอินทร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510109 นางสาว เพ็ญพร   นนท์ราช วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510110 นางสาว ภรณ์ทิพย์   ชัยวัน วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510111 นางสาว ภาวินี   ปิงเมือง วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510112 นางสาว มัสลิน   สิงห์บุญญานุภาพ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510114 นางสาว รติกุล   กัลปสันติ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510116 นางสาว วริญญา   อุตวงศ์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510117 นางสาว ศิริขวัญ   วางฐาน วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510119 นางสาว สุพัตรา   สินทรัพย์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510120 นางสาว สุพิชญา   เสนาป่า วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510122 นางสาว อรสา   ประกัน วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50181510123 นาย สิทธิพล   เผ่ากันทะ วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) คบ ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
48852010111 นางสาว แววดาว   รู้เพียร วิทยาศาสตร์ศึกษา คม ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
48852010112 นาย สมศักดิ์    ก๋าทอง วิทยาศาสตร์ศึกษา คม ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
52452010103 นาย สันท์ชัย   นัยติ๊บ วิทยาศาสตร์ศึกษา คม ครุศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122480111 นาย วิชาญ   เสรีสิทธิฤทธิกุล เคมีประยุกต์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122480102 นางสาว วิศนีย์   คำภิระแปง เคมีประยุกต์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122480103 นางสาว สิราภรณ์   ไชยวังเย็น เคมีประยุกต์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122480105 นางสาว อังศุมา   เจ้าสกุลดี เคมีประยุกต์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460101 นางสาว ญาณิศา   วงศ์เสนา เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460104 นาย ธีรวัฒน์   มาน้อย เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460108 นางสาว รพีพรรณ   พรมคำ เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460110 นาย อภิสิทธิ์   สายทรัพย์สิน เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460111 นาย อศิวุฒิ   แสงบุญเรือง เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122460112 นาย อานนท์   ศรีใจวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122420117 นาย ธีรพงษ์   ศิริอาภรณ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122420217 นาย ปฐมพงค์   ประพันธ์สุข วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122420230 นาย วีรพงษ์   วงศ์งาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122420231 นาย ศรัณยง   ธรรมโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
49122420234 นาย สรศักดิ์   ยาดี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50122420102 นาย กิตติคุณ   กำลังไว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
50122420145 นางสาว สุธินี   วงษ์วินิจสร วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420105 นางสาว เกตุวดี   บุญทวี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420106 นาย จักรกฤช   อินศรีแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420107 นาย เจษฎา   หล้าสมศรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420110 นาย ณัฐพงษ์   ชุมภูงาม วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420111 นาย ติรยา   ใจแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420112 นาย ทรงพล   รัตนเพ็ญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420116 นาย ธวัชชัย   รักวงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420117 นาย ธีระยุทธ   ธัญญะภู วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420118 นาย นัฐกานต์   ศิริบุญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420131 นางสาว รัชนก   รักษาวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420132 นางสาว ลลิตา   อกกว้าง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420133 นาย วรชัย   ใจประเสริฐ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420134 นางสาว วิจิตรา   บุญสารวัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420135 นางสาว ศศิกาญจน์   นามวงศ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420139 นางสาว สาวิตรี   อวดทอง วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420140 นางสาว สุดารัตน์   อุโมงค์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420141 นางสาว สุพินยา   มูลชนะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122420144 นางสาว เสาวรส   แลใจ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
52122420140 นาย อัศดาวุฒิ   เครืออุ่น วิทยาการคอมพิวเตอร์ วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122830105 นาย ฐานกรณ์   เมืองมา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122830108 นางสาว ผกามาศ   เศรษเยาว์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122830115 นางสาว ปรางทิพย์  สารอินจักร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122830116 นางสาว อรอุมา  จิตต์มั่น วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์
51122830117 นางสาว นารี  คงแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วทบ วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์