ข้อมูลงานวิจัย

ข้อมูลวิจัยปี 2554 จำนวน 3,065,000 บาท

งานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

จำนวนเงิน(บาท)

แหล่งงบประมาณ

การศึกษาพัฒนาสารสกัดและสารบริสุทธิ์จากต้นกระท่อมเลือดเพื่อการบำบัดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล (หัวหน้าโครงการ)

729,100

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554

(งบประมาณแผ่นดิน)

การใช้แบบฝึกทักษะการเขียนกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ชั้นสูง

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล (หัวหน้าโครงการ)

5,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554

(กองทุนวิจัย)

การจัดการความรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในการใช้สมุนไพรรักษาโรคที่เกิดกับช้างและการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสมุนไพรสำหรับช้าง

รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล (หัวหน้าโครงการ)

อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

อ.ดร.เครือวัลย์ วงษ์ไพบูลย์

อ.ดร.สุวรัฐ แลสันกลาง

700,000

ทุนอุดหนุนการวิจัยตามโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 2554

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเซลล์เชื้อเพลิงชนิดแอลคาไลเมมเบรนแลกเปลี่ยนไอออนแบบไร้แพลตินัมสำหรับเซลล์เชื้อเพลิงที่ป้อนด้วยเอทานอลโดยตรง สำหรับใช้ในรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา (หัวหน้าโครงการ)

1,580,900

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554

(งบประมาณแผ่นดิน)

การแยกและคัดเลือกแลคติคแอสิคแบคทีเรียที่สามารถสร้างสารแบคโทริโอซิน ในการยับยั้งการเจริญเติบโตของ Escherichia coli เพื่อบำบัดน้ำทิ้งจากชุมชนบ้านหนองหัวหงอก ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ (หัวหน้าโครงการ)

50,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2554

(กองทุนวิจัย)

 

 

ข้อมูลวิจัยปี 2555 จำนวน 153,800 บาท

งานวิจัย

ชื่อผู้วิจัย

จำนวนเงิน(บาท)

แหล่งงบประมาณ

การศึกษาและพัฒนาตัวยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย Escherichia coli O157:H7 จากสารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติโดยวิธีโมเลกุลณ์ดอกกิ้ง

อ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม(หัวหน้าโครงการ)

อ.ดร.มงคล บัวใหญ่รักษา

อ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ

40,800

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2555

(ทุนอุดหนุนการวิจัย)

การศึกษาการผลิต 4-androstene-3,17-dione และ 4-androstadiene-3,17-dione โดยการเปลี่ยนแปลงทางชีวภาพด้วยจุลินทรีย์ของสเตอรอลธรรมชาติ

อ.ดร.มงคล บัวใหญ่รักษา(หัวหน้าโครงการ)

อ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม

อ.ดร.นงลักษณ์ สายเทพ

59,000

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2555

(ทุนอุดหนุนการวิจัย)

โครงการย้อมผ้าฝ้ายด้วยสีธรรมชาติ

อ.ดร.สำเริง กระฉอดนอก(หัวหน้าโครงการ)

อ. สุขขี สุขดี

อ. ธีราภรณ์ พรหมอนันต์

54,400

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 2555

(ทุนอุดหนุนการวิจัย)