อาจารย์ประจำสาขาวิชา

1 krachodnok
อ.ดร.สำเริง กระฉอดนอก
ประธานสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ป. โท

      วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2554
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2543
ห้องทำงาน: 23308
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 2303
 1 wilart
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ป. โท

  ปร.ด.(อินทรีย์เคมี) มหาวิทยาลัยมหิดล 2545
ค.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534
กศ.บ.(เคมี) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน 2529
ห้องทำงาน: 23315
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 2311
 1 a chaisena
ผศ.ดร.อภิรักษ์ ชัยเสนา
กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ป. โท

  วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2547
วท.ม. (การสอนเคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2538
ค.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2533
ห้องทำงาน: 23315
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 2311
 1 siwattawia
อ.ดร.ศิวัช ตั้งประเสริฐ
กรรมการสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ป. โท

  วท.ด. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
วท.ม. (เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
วท.บ. (เคมี) สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ 2545
ห้องทำงาน: 23308
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 2311
 
se

อ.ดร.สิริพิศ พิศชวนชม
เลขานุการสาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ป. โท
  ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2554
วท.ม. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
วท.บ. (เคมี) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2545
ห้องทำงาน: 23308
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 2308