อาจารย์ผู้สอน

2 phangsuang
อ.ดร.พันสรวง อุดมพุทธิเมฆากุล

      ปร.ด. (เคมีอินทรีย์) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2551
วท.ม. (เคมีศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร 2541
กศ.บ. (วิทยาศาสตร์-เคมี) มหาวิทยาลัยนเรศวร 2537
ห้องทำงาน: 501
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 5001
 2 w.karuehanon
อ.ดร.วีรนุช คฤหานนท์

  วท.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555
ว.ด.(เคมี) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2550
ค.บ.(เคมี) สถาบันราชภัฏลำปาง 2548
ห้องทำงาน: 501
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel : 054-237335 ext. 5001