ประกันคุณภาพการศึกษา

รายงานประจำปี 54 รายงานประจำปี 55

1. ปก SAR pdf

2. คำนำ  สารบัญ  pdf

3. ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร   pdf

4. ส่วนที่ 2 ข้อมูลเบื้องต้น   pdf

5. ส่วนที่ 3 ตัวบ่งชี้ 2-8 + 13-14 + 16 + 18-21   pdf

6. ส่วนที่ 4 สรุปผลการดำเนินงาน   pdf

1. ปก สารบัญ คำนำ บทสรุปผู้บริหาร doc 

2. ส่วนที่ 1 ส่วนนำ   doc 

3. ส่วนที่ 2 แบบรายงานการประเมินตนเอง   doc 

4. ส่วนที่ 3 สรุปผลการดำเนินงาน   doc

5. ประกาศประเมินสาขา 2555 pdf

6. หนังสือที่ 4068 แต่งตั้งคณะทำงานประกันคุณภาพฯ 1 2 3