ปรัชญา

   มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีองค์ความรู้และทักษะการปฏิบัติการ เป็นผู้นำทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพปสู่การจัดการศึกษาและเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีสติปัญญาอยู่รวมกันอย่างมีความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถเผชิญปัญหาหรือวิกฤตการณ์ด้วยสติปัญญา