พันธกิจ

สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาโท กำหนดพันธกิจของสาขาวิชาดังนี้

  1. สร้างองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาขั้นสูง
  2. ผลิตมหาบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์ศึกษาที่มีความรู้คู่คุณธรรม สำนึกในความเป็นไทย รักและผูกพันธ์ท้องถิ่น
  3. พัฒนาครูวิทยาศาสตร์ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน
  4. ศึกษา วิจัย ส่งเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดำริ