วิสัยทัศน์

  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาโท จะเป็นผู้นำด้านการผลิตมหาบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์ศึกษา ให้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้นำทางการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของท้องถิ่นจนเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ