เป้าหมายการพัฒนา

  สาขาวิทยาศาสตร์ศึกษา ระดับปริญญาโท กำหนดเป้าหมายการพัฒนาในอนาคต โดยให้มีบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 5 คน ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คิดเป็นร้อยละ 72 รองศาสตราจารย์ ร้อยละ 14 และศาสตราจารย์ ร้อยละ 14 มีบุคลากรสนับสนุน จำนวน 4 คน อาจารย์ร้อยละ 100 ทำวิจัย มีงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างน้อยปีละ 3 เรื่อง ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติอย่างน้อย จำนวน 2 เรื่อง งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเฉลี่ย 500,000 บาทต่อคน

ทั้งนี้มีเป้าหมายสำหรับการพัฒนาคุณภาพมหาบัณฑิตของสาขาวิชา ที่มีคุณลักษณะดังนี้

  1. ศึกษาค้นคว้าปัญหาทางวิชาการหรือวิชาชีพที่ซับซ้อนอย่างสม่ำเสมอ สามารถแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม และใช้ทักษะเหล่านี้ได้ในสถานการณ์ที่จำเป็นได้แม้ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้น ๆ
  2. สามารถแสดงออกอย่างเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในกลุ่มได้อย่างเหมาะสม
  3. ติดตามและกระตือรือร้นในการสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอันเหมาะสมในการดำเนินการเกี่ยวกับปัญหาที่ยุ่งยากซับซ้อนและละเอียดอ่อน ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยม
  4. มีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง และมีภาวะผู้นำในการให้โอกาสและสนับสนุนผู้อื่นให้มีการพัฒนาทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง